Odwiedzin:
Dzisiaj: 85Wszystkich: 1688330
Nowości

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt » RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych Domu Kultury we Włoszczowie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Domu Kultury we Włoszczowie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),

Dom Kultury we Włoszczowie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Domu Kultury we Włoszczowie, z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 19, 29-100 Włoszczowa, reprezentowany przez Dyrektora Sylwestra Kowalskiego, adres email: sylwester.kowalski@dkwloszczowa.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych a kontakt z nim możliwy jest pod adresem e-mail: iod@generocom.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  a. wykonania zadań statutowych Domu Kultury we Włoszczowie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Domu Kultury we Włoszczowie ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Domu Kultury we Włoszczowie ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsowarmi, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp itd) w zwiazku z wykowaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych
 4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a. przez czas wykonania zadań statutowych Domu Kultury we Włoszczowie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
  b. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
  c. przez czas w którym Dom Kultury we Włoszczowie może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych
 5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych
 6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  a. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b. prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,
  c. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  e. prawo przenoszenia danych;
  f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiazani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.