Odwiedzin:
Dzisiaj: 510Wszystkich: 1696521
Nowości

Deklaracja dostępności

Kontakt » Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dkwloszczowa.pl

Dom Kultury we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Dom Kultury we Włoszczowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-12-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

W serwisie istnieją pliki, umieszczone, jako skany dokumentów papierowych, bez możliwości przeszukiwania tekstu. Takie pliki (w miarę możliwości) będą sukcesywnie zamieniane na wersje dostępne cyfrowo.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów. - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Kowalski, sylwester.kowalski@dkwloszczowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 666 075 107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury we Włoszczowie posiada 2 budynki: a). siedziba główna: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19. Budynek jest w fazie przebudowy, po której zakończeniu będzie pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych; do pomieszczeń na parterze - poprzez pochylnie dla wózków, a do pomieszczeń na I piętrze - przy pomocy windy dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajduje się miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.

B). filia w Kurzelowie: 29-100 Kurzelów, ul. Kielecka 11, budynek jednokondygnacyjny, dostępny dla osób niepełnosprawnych (pochylnia dla wózków). W pobliżu obiektu znajduje się miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.